درس ششم

1-بنی امیه چگونه به قدرت رسیدند ؟

2- نخستین کسی که از عباسیان  به خلافت رسید ............ بود .و پس از او ............ به قدرت رسید .

3- چرا منصور ابومسلم را به قتل رساند ؟

4- چرا قیام هایی که به خونخواهی ابومسلم صورت گرفت با شکست مواجه شد ؟

5- چرا عباسیان شروع به قتل و آزار امامان شیعه نمودند ؟

6- کدام یک از امامان شیعه در اوایل حکومت عباسیان شاگردان بسیاری برای گسترش اسلام تربیت کرد ؟

7- یکی از مهمترین کارهای منصور چه بود ؟

8- مشهورترین خلیفه عباسی که بود ؟- علت اصلی قدرتمندی عباسیان در زمان او چه بود ؟

9- برمکیان که بودند و چرا هارون الرشید آنها را قتل عام و زندانی کرد ؟

10- چرا قتل عام برمکیان عباسیان را دچار مشکلات فراوان ساخت ؟

11- قتل عام برمکیان چه مشکلاتی را برای عباسیان فراهم ساخت ؟

12- کدام یک از امامان شیعه توسط هارون الرشید زندانی شده و به شهادت رسید ؟

13- چرا مأمون تصمیم به جنگ با برادرش امین گرفت ؟

14- طاهر که بود و چه کرد ؟

15- اهداف مأمون از آوردن امام رضا به خراسان چه بود ؟

16- کدام امامان شیعه در اواخر خلافت عباسیان زندانی شده و به شهادت رسیدند ؟ چرا ؟

17- عباسیان چند سال حکومت کردند و توسط چه کسانی منقرض شدند ؟

18- دلایل ضعف و سقوط عباسیان را نام ببرید ؟

--------------------------------------------------------------------------------------

درس هفتم

1- در قرن دوم هجری « امیر » به چه کسی گفته می شد ؟

2- اولین حکومت نیمه مستقل ایرانی پس از اسلام توسط چه کسی  در کجا تأسیس شد ؟

3- اوضاع اجتماعی ایران در زمان طاهریان چگونه بود ؟

4- « بابک » که بود و چه کرد ؟

5- مازیا ر در کجا و برعلیه چه کسانی قیام کرد؟

6- قیام بابک و مازیار چه مشکلاتی را برای طاهریان به وجود آورد ؟

7- حکومت طاهریان توسط چه کسی منقرض شد ؟

8- یعقوب لیث که بود و برعلیه چه کسانی به پا خاست ؟

9- عیاران که بودند ؟

10- یعقوب لیث چگونه به حکومت رسید ؟

11- چرا خلیفه عباسی حکومت عمرولیث را تأیید کرد ؟

12- چرا خلیفه عباسی پنهانی به تحریک مخالفان عمرولیث پرداخت ؟

13- امیر اسماعیل سامانی در ................... حکومت می کرد و پایتخت او ................ بود .

14- پدران امیر اسماعیل سامانی چگونه قدرت گرفتند ؟

15- وزیران معروف دوره سامانی را نام ببرید ؟

16- دانشمندان و شاعر معروف دوره سامانی که بودند ؟

17- علت اصلی مشکلات سامانیان چه بود ؟

18- سپهسالاران که بودند ؟

19- علاوه بر مشکلات داخلی چه عوامل  خارجی باعث ضعف و سقوط سامانیان شد ؟

--------------------------------------------------------------------------------------

درس هشتم

1- منظور از دیلم و طبرستان کجا بود ؟

2- علویان که بودند و چگونه این حکومت را تأسیس کردند ؟

3- مرکز حکومت علویان ............... بود .سرانجام این حکومت توسط ................... منقرض شد .

4- از نتایج فعالیت های پیروان علویان تأسیس حکومت توسط دو سلسله .............. و ........... بود .

5- منظور از آل بویه چه کسانی بودند ؟

6- اقدام مهم آل بویه چه بود ؟

7- فرمانروایان آل بویه پیرو چه مذهبی بودند و در زمان آنها مراکز علمی در چه شهرهایی گسترش یافت ؟

8- مشهورترین فرمانروای دیلمی که بود ؟ - دو نمونه از اقدامات او را نام ببرید ؟

9- اوضاع اجتماعی ایران در زمان آل بویه چگونه بود ؟

10- ابوعلی سینا در حکومت آل بویه چه نقشی داشت ؟

11- دانشمند نامدار ایرانی ...............  در  اواخر عمر خود وزیر یکی از شاهزادگان آل بویه در .......... بود

--------------------------------------------------------------------------------------

درس نهم

1- مؤسس حکومت غزنویان چه کسی بود؟ چرا به حکومت آن­ها غزنویان می­گفتند؟

2- مشهورترین فرمانروای غزنویان چه­کسی بود؟ چه مناطقی را به تصرّف خود درآورد؟

3- مهم­ترین لشکرکشی سلطان محمود غزنوی به کجا بود؟ چه سودی برای آن­ها داشت؟

4- پس از سلطان محمود چه کسی به حکومت رسید و او چگونه فردی بود؟

5- بنیانگذار حکومت سلجوقیان چه کسی بود؟

6- چرا حکومتی را که طغرل ایجاد کرد سلجوقیان نامیدند؟

7- طغرل در کدام جنگ ، سلطان مسعود غزنوی را شکست داد؟

8- پس از طغرل چه کسی به حکومت رسید؟

9- آلب­ارسلان در کدام جنگ ، کدام حکومت بزرگ را شکست داد؟

10- مشهورترین فرمانروای سلجوقیان چه کسی بود؟ کدام نواحی را به قلمروی سلجوقیان اضافه کرد؟

11- مشهورترین وزیر سلجوقیان که بود و چه کارهای مهمّی انجام داد؟

12- مدارس نظامیّه چگونه مدارسی بودند؟ به­دست چه­کسی بنا شدند؟

13- علّت اصلی ضعف و تجزیه­ی قلمرو سلجوقیان چه بود؟

14- الف) چرا سلطان سنجر نتوانست قدرت سلجوقیان را حفظ کند؟

 ب)  چرا پایتخت خود را به شهر مرو منتقل کرد؟

15- یکی از مهمترین دشمنان سلجوقیان چه کسانی بودند؟

--------------------------------------------------------------------------------------

درس دهم

1- سرزمین خوارزم در کجا قرار داشت؟ و خواررزمشاه به چه کسی گفته می­شد؟

2- یکی از مشهورترین خوارزمشاهان را که پس از انقراض سلجوقیان به قدرت به قدرت رسید نام ببرید؟

3- چه دلایلی باعث شده بود تا حکومت خوارزمشاهیان ، چندان قوی نباشد؟

4- بزرگ­ترین اشتباه سلطان محمد خوارزمشاه چه بود؟

5- مغولستان چگونه سرزمینی است؟ و چه کسانی در آنجا زندگی می­کردند؟

6- در زمان سلطان محمد ، چه کسی حاکم مغولستان بود؟

7- «یاسا» یعنی چه؟

8- از جمله کسانی که در برابر مغولان ایستادگی کرد چه کسی بود؟ و سرانجام او چه شد؟

9- چنگیزخان در اواخر عمر ، با متصرّفات خود چه کرد؟

10- چرا فرزندان چنگیزخان تصمیم گرفتند تا بار دیگر به ایران حمله کنند؟

11- چه کسی از مغولان برای بار دوم به ایران حمله کرد؟

12- در اثر حمله­ی هلاکوخان به ایران ، کدام حکومت­ها از بین رفتند؟

13- حکومتی را که هلاکوخان در ایران ایجاد کرد چه نامیدند؟ پایتخت آن چه شهری بود؟

14- کدام وزیران ایرانی در حکومت ایلخانان وزیر بودند؟

15- چرا حکومت ایلخانان ضعیف شد؟

16- آخرین ایلخان مغول در ایران چه نام داشت؟ ­­

--------------------------------------------------------------------------------------

درس یازدهم

1- در اواخر حکومت ایلخانان ، چه کسانی و به رهبری چه کسی در برابر مغولان قیام کردند؟

2- سرانجام شیخ­خلیفه چه شد؟

3- چه کسی پس از شیخ­خلیفه رهبری قیام مردم در برابر مغولان را به­دست گرفت؟ و سرانجام او چه شد؟

4- قیام سربداران چگونه و در کجا آغاز شد؟

5- شعار سربداران چه بود؟

6- رهبران قیام سربداران چه کسانی بودند؟

7- تیمور چه کسی و چگونه فردی بود؟

8- تیمور در مجموع چندبار به ایران حمله کرد؟

9- پس از تیمور چه کسی به حکومت رسید؟ و او چگونه فردی بود؟

10- مهم­ترین بنای زمان تیموریان چه نام داشت؟ و در کجا بود؟

11- دانشمندان ایرانی در دوره­ی پس از اسلام ، در چه زمینه­هایی به مطالعه مشغول بودند؟

12- چند مورد از دانشمندان بزرگ زمان ایران پس از اسلام را نام ببرید.

13- هنر ایرانیان پس از اسلام در چه رشته­هایی رشد کرد؟

14- معروف­ترین نقّاش ایرانی دوره­ی اسلامی که بود و در چه دوره­ای زندگی می­کرد؟

پایان کتاب           تاريخ : پنجشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۱ | 11:51 | نویسنده : ف - میرشفیعی |